Go to ...

RSS Feed

19.04.2024

ОТВОРИХМЕ ЛИ КУТИЯТА НА ПАНДОРА


Пандемията отвори широко добре заключената досега врата към реалната картина на управленска немощ и безотговорност.
Създаването на щабове, ежедневни пресконференции, нов закон за извънредното положение….

В действителност закони има отдавна!Законът за защита регулира отношенията при бедствия, едно от които е епидемичната обстановка/ изрично посочено в ДР/.Предвидена е административно- наказателна и наказателна / от 1968г./отговорност за нарушаване на мерките, предприети в такава обстановка.

Нещо повече:
Още през 2003г. в ЗЗБ е предвидено ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗАА ДЪРЖАВАТА ЗА ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ!

Превантивната дейност се извършва с цел намаляване на риска от бедствия и включва:

1. анализ и оценка на рисковете от бедствия;

2. картографиране на рисковете от бедствия;

3. планиране намаляването на риска от бедствия;

4. разработване и изпълнение на програми и проекти за намаляване на риска от бедствия;

5. категоризиране на населените места в зависимост от броя на потенциално засегнатото население;

6. установяване на критичните инфраструктури и обектите им и оценка на риска за тях;

7. мерки за защита на критичните инфраструктури;

8. планиране на защитата при бедствия;

9. определяне на норми за устройственото планиране на територията, проектирането, изпълнението и поддържането на строежите във връзка с намаляване на риска от бедствия;

10. изграждане и поддържане на системи за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване;

11. осигуряване на места и условия за временно настаняване на пострадали (засегнати) при бедствия;

12. осигуряване на колективни и индивидуални средства за защита;

13. обучение и практическа подготовка на централните и териториалните органи на изпълнителната власт, силите за реагиране, доброволните формирования и населението.

Планирането на намаляването на риска от бедствия се извършва на национално, областно и общинско ниво и включва пет ясно разписани задачи.

Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия е със срок за изпълнение не по-малък от 10 години.

За намаляване на риска от бедствия се разработва Национална програма за намаляване на риска от бедствия със срок на действие 5 години.

За изпълнение на Националната програма за намаляване на риска от бедствия се приемат ГОДИШНИ ПЛАНОВЕ с ясно разписано в закона съдържание.

Министърът на вътрешните работи ежегодно до месец юни внася в Министерския съвет доклад за приоритетните дейности за намаляване на риска от бедствия, за които е необходимо финансиране през следващата календарна година.

С плановете за защита при бедствия / национален, областни и общински/ задължително се определят:мерките за предотвратяване или намаляване на риска от бедствия;мерките за защита на населението;разпределението на задълженията и отговорните органи и лица за изпълнение на предвидените мерки;средствата и ресурсите, необходими за изпълнение на дейностите;
начина на взаимодействие между съставните части на единната спасителна система;реда за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт, на съставните части на единната спасителна система и населението при опасност или възникване на бедствия;МЕРКИТЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ..

Плановете за защита при бедствия се преразглеждат и актуализират най-малко веднъж на 5 години след всяко въвеждане на съответния план, както и при промяна на нормативната уредба, свързана с изпълнението им.

Основни съставни части на единната спасителна система са Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР, областните дирекции на МВР, Българския Червен кръст и центровете за спешна медицинска помощ.При възникване на бедствия съставните части на единната спасителна система организират и изпълняват дейностите съгласно плановете за защита при бедствия.

Бедствено положение е режим, който се въвежда в зоната на бедствието от определените в закона органи, свързан с прилагането на мерки за определен период от време с цел овладяване на бедствието и провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи.
С обявяването на бедствено положение се въвежда съответният план за защита при бедствия.

Финансовото и материално-техническото осигуряване на защитата при бедствия се осигурява от:бюджетите на министерствата и ведомствата;общинските бюджети;търговските дружества и едноличните търговци – за обектите им;структурните фондове на Европейския съюз и други.
Министерският съвет е длъжен да създаде Съвет за намаляване на риска от бедствия в състав представители на ръководствата на министерствата, ведомствата, Българската академия на науките, висши училища, научно-изследователски институти, Националното сдружение на общините в Република България, Българския Червен кръст и юридически лица, включително юридически лица с нестопанска цел, имащи отношение към намаляването на риска от бедствия.

Министър-председателя на Република България се задължава да формира НАЦИОНАЛЕН ЩАБ с поименно определени ръководител и членове: министри, заместник-министри, ръководители на ведомства или техни заместници и други, представляващи институции, които имат задължения за изпълнението на Националния план за защита при бедствия.

За подпомагане дейността на националния щаб се създават работни групи от експерти, чийто поименен състав е ПРЕДВАРИТЕЛНО определен и въведен в групи за оповестяване в Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия.

Всяко физическо лице има право на:
1. информация за мерките за осигуряване на защитата;
2. обучение за начините на поведение и действие при бедствия;
3. средства за защита;
4. неотложна и възстановителна помощ;
5. обезщетение за реално причинени вреди при или по повод на нормативно установените действия за защита при бедствия.

Искам Борисов да отговори:

Създадени ли са съответните структури по ЗЗБ ?
Изготвени ли са стратегия, програма и годишни планове и кога за последен път са актуализирани?
Какви по вид и стойност са наличните активи от ДР и ВВЗ
Защо не се спазват разпоредбите на ЗЗБ относно състава на националния щаб за защита при бедствия и структурата на единната система за защита така както е разписано в закона?

 

 

 

 

 

 

 

Румяна Ченалова

юристка – съдия наказателен състав

 в Софийски Градски Съд

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *