Go to ...

RSS Feed

20.05.2024

ЖАЛБА ДО ВАС


ДО

ВЪРХОВЕН АДМИНИСТАТИВЕН СЪД

Срещу

Заповед № РД-001-168/30.03.2020г.

на Министъра на здравеопазването

 

 

 

 

ЖАЛБА

 

oт Емил Христов Величков председател на сдружение с идеална цел в обществена полза Български Общо Народен Съюз (БОНС) със седалище и адрес на управление: гр.София, бл.315, вх.Б, ет.5, ап.24, gsm:088/9223773, emilhristovvelichkov@abv.bg;

 

 

Госпожо/Господин Председател,

 

обжалвам изцяло горецитираната заповед, като неправилна, незаконосъобразна и постановена в нарушение на установените правила.

В грубо нарушение на закона, обжалваната заповед създава задължението за всички български граждани, постоянно да носят защитни маски за лице, намирайки се в закрити и открити публични места на основание чл. 63 ал. 1 от Закона за здравето.

На първо място, чл. 63 ал.4 от Закона за здравето предвижда:

„Държавните и общинските органи създават необходимите условия за изпълнение на мерките по ал. 1, а средствата за осъществяването им се осигуряват от държавния бюджет, съответно от общинските бюджети.“

Обжалваната заповед не предвижда осигуряването на защитни средства, но предвижда санкции в огромни размери от неизпълнението и.

Независимо от това ноторно е, че към датата на издаване на обжалваната заповед, защитни маски не са налице в търговската мрежа и обективно не е възможно заповедта да бъде изпълнена.

Държавата не е създала необходимите условия за изпълнение на процесната заповед, превръщайки я в инструмент за репресии срещу българските граждани.

На следващо място, считано и до момента информацията подавана от правителството и националните щабове 1 и 2, досежно носенето на предпазни маски е че носенето им е безполезно, доколкото последните не осигуряват, каквато и да било ефективна защита.

Ерго, подобна мярка няма как да защити живота и здравето на гражданите, представлява въпиюща злоупотреба за право и грубо нарушава правата на гражданите.

На последно място, дори да приемем, че носенето на защитни маски би имал положителен ефект, въвеждането на подобна мярка повече от две седмици след въвеждане на карантина и извънредно положение е не само безпредметно, но и умишлено въвежда в заблуждение българските граждани, че не прилагането на заповедта ще нанесе вреди на живота и здравето на хората.

Има приет И НЕОТМЕНЕН ЗАКОН ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НОСЕНЕТО НА ОБЛЕКЛО, ПРИКРИВАЩО ИЛИ СКРИВАЩО ЛИЦЕТО /Обн. ДВ. бр.80 от 11 Октомври 2016г./. Народното събрание приема правила за недопускане гражданите да носят облекло, прикриващо частично или скриващо напълно лицата им на публични места на територията на страната. Тази забрана не се прилага, ако носенето на дрехите се налага: по здравословни причини; от характера на упражняваната професия; в рамките на спортни, културни, образователни или други подобни прояви, когато се носи от участниците в тях и е с временен характер; в молитвените домове на регистрираните вероизповедания; когато със закон е установено друго. Законът за ограничаване носенето на облекло, прикриващо или скриващо лицето определя, че за такова облекло се считат плътни или полупрозрачни дрехи, покривала, наметала, мрежести платки, МАСКИ или други подобни елементи, които скриват по някакъв начин лицето на човек. При нарушение се налага глоба в размер на 200 лв. – за първо нарушение и в размер на 1500 лв. – за всяко следващо нарушение. Органите на Министерството на вътрешните работи осъществяват контрол по спазването на новите правила.

В случая заповедта на министъра не е закон, а общ нормативен акт, следователно подзаконов и с по-ниска йерархия от разпоредбите на посочения закон. А съгласно Закона за нормативните актове /също действащ – това за уточнение на министъра/, чл.15: “Нормативният акт трябва да съответства на Конституцията и на другите нормативни актове от по-висока степен. Ако постановление, правилник, наредба или инструкция противоречат на нормативен акт от по-висока степен, правораздавателните органи прилагат по-високия по степен акт.”

А заповедта на министъра е общ нормативен акт, който трябва да е съобразен с актовете от по-висока йерархична степен. В Закона за мерките и т.н. за извънредното положение, няма изрична хипотеза да не се прилага Законът за ограничаване носенето на облекло, прикриващо или криващо лицето. В същото време не може да се съди, че заповедта на министъра влиза в „здравословни причини”, които МОГАТ да разрешат носенето на подобно облекло, закриващо лицето, защото законодателят е имал съвсем друг замисъл при тази разпоредба.

Всеки един акт трябва да има основания за издаването, включително, когато се отнася до епидемиологични мерки – здравни мотиви, както и какви видове маски спират заразата – от хартия, от плат, с вентили, без вентили, с предпазен шлем, без такъв?

И да припомня, че глобата, съответно наказанието трябва да съответстват на тежестта на нарушението. Не може с една и съща глоба да се наказват тези, които нямат маска на улицата и тези, нарушаващи задължителната изолация в къщи или тези, които не са съобщили за заболяването си на властите.

Крайно време е правителството да вземе решение и да изготви подходящите законопроекти и да свика Народното събрание, което единствено може да променя законите. Закони, приети от върховния орган на държавата, която ВСЕ ОЩЕ Е ПАРЛАМЕНТАРНА РЕПУБЛИКА, не могат да бъдат отменяни от Министъра на здравеопазването със заповед!

 

Предвид горното, моля да отмените изцяло обжалваната заповед.

 

NB:

Моля да спрете предварителното изпълнение на заповедта до окончателното произнасяне.

 

Моля да бъде назначена тройна съдебно медицинска експертиза в състав: епидемиолог, вирусолог, специалист по защитни средства със следната задача:

Вещите лица да отговорят какъв тип защитни средства (маски) са ефективни с цел ограничаване, разпространението на COVID 19.

Какъв е размерът на процесният вирус и може ли последният да бъде спрян от носене на обичайна, хирургична или противопрахова маска.

 

 

Прилагам копие от Заповед № РД-001-168/30.03.2020г. на Министъра на здравеопазването.

 

 

С уважение:

 

Град София                                                                  Емил Величков

31.03.2020г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Емил Христов Величков

юристисторикпедагогобщественик

лидер на сдружение на БОНС 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *